Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1972

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ö | Ü
Number of items: 70.

B

Bem Istvánné Schneider, Mária (1972) Szinteződés és tömbösödés Lengyel József Igéző című kisregények többszörösen összetett mondataiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokor, József (1972) Két hangtani jelenség - az í-zés és az á utáni o-zás - Sopronkövesd nyelvjárásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, János (1972) A felszabadulás és a földreform Kétegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárány, László (1972) Kosztolányi prózájának logikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Céhmester, Margit (1972) Ragadványnevek Ecséd községben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Derecskei, Sándorné (1972) Szabó Pál /1893-1970/ alkotásai és szülőfalujának vallomásai tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dornbach, Mária (1972) Szigetújfalu német lakosságának népi táplálkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudits Dénesné Molnár, Dr. Judit (1972) Ady Endre költői világa az Új versek idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Eitmann, András (1972) Regionális eltérések Kolumbia modern gazdaságában (Mi van a kávémonokultúra mögött?). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eitmann Andrásné Almási, Éva Erzsébet (1972) A Gracchus testvérek mint szónokok (Tiberius és Gaius Gracchus szónoki tevékenysége a politikai fellépésükre vonatkozó fragmentumok tükrében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Károlyné (1972) По проблемам методов обучения глаголов движения в гимназии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, István (1972) A történelmi múlt és magyarságszemlélet kialakulásának forrásai Németh László esszéírói munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Rozália (1972) Mellérendelt összetett szók a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejes, István (1972) Az új ismeretanyag (lexikai) feldolgozásának lehetőségei a gimnázium I-II. és III-IV. osztályaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejes, István (1972) Az új lexikai ismeretanyag feldolgozásának módszertani lehetőségei a gimnázium I-II. és III-IV. osztályaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Márta Zsuzsanna (1972) A perui gazdaság és társadalom néhány kérdése az 1920-40-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, György (1972) A szokások kialakulása és fejlődése az általános iskola harmadik osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábri, Dániel (1972) Oroszország külpolitikája a XX. század elején különös tekintettel az orosz diplomácia balkáni politikájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Goda, Imre (1972) Pável Ágoston költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Haszán, János (1972) Raffai Sarolta írói munkássága (1930-). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holler, Imre (1972) Az orosz jobbágyfelszabadítás története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hévvizi, Sándor (1972) A zárt e és nyílt e hangok váltakozása a XIX. századi magyar költők rímeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jankó, Árpád (1972) Archaizálás Tamási Áron: Hazai tükör c. regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jenei, Ilona (1972) Balázs Béla drámaírói és filmesztétikai munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Margit (1972) Francia pozitivizmus és a magyar irodalom Toldy István: Anatole. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakuszi Ferencné Lakó, Judit (1972) A főnévi és melléknévi mutató névmások használata és toldalékolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kantár, Mária (1972) A magyar kommunista írók a Szovjetunióban (Zalka Máté). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karlovitz, György (1972) Az általános iskolából a középiskolába történő átmenet problematikája az orosz nyelv tanításának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Imre (1972) Ladányi Mihály költői világképének vázlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kobán, Anna (1972) Az Ajkai Szénbánya története 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kováts, Dr. Zoltánné (1972) Az argó szerepe Kertész Ákos stílusában Makra című regénye alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, László (1972) Az orosz ruhanevek történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kresz, Frigyes (1972) Szellemi központjaink fejlesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kukovecz, György (1972) Potosi társadalmának néhány kérdése Orsua Y Vela krónikája alapján (Középpontban a XVII. századi "pártharcokkal"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kürti, ifj. Béla (1972) Mezőberény története a honfoglalásig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Luczo, Dr. Istvánné (1972) Az összetett szavak vizsgálata Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér című művének nyelve alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ludvig, Mária (1972) Фонетические и морфологические особенности русского литературного яазика конца ХVIII-ого века по язику произведений Е.П. Хомякова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, László (1972) Bolívia külkereskedelmének alakulása az 1952-es forradalom után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Marton, Irén (1972) A zsidó-keresztény ideológia. Az apokrif evangéliumokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnárné Büttner, Mária (1972) Petelei István lélekábrázoló művészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muladi, Imre (1972) Pályára való irányulás és a pályaválasztás tapasztalatai Csongrád városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Mária (1972) Az ikes igék ragozása Petőfi Sándornál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Pál (1972) "Akik messziről indulnak" - Egy általános iskolai diákotthonban folyó oktató-nevelő munka tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Adrienne (1972) Francia értékelések Magyarország XX. századi történetének néhány problémájáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Edit (1972) A Szeged környéki szerb népi ikonok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nikowitz, Oszkár (1972) Sirmium a gepida- és avarkorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz, István (1972) A művészi közlés és a nyelvi rendszer néhány közös sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Perneki, Mihály (1972) A tőkés gazdálkodás kibontakozása a Mezőhegyesi Állami Birtokon 1867-1900. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pánczél, Barnabás (1972) A birtokviszony alaki kifejezőeszközeinek megterheltsége a mai magyar nyelvben - Valamely prózai mű vagy verskötet nyelvi vizsgálata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Regős, Gabriella (1972) Siedlungsgeschichte und Lautlehre der deutschen Mundart des Dorfes Hidas (Hidas község településtörténete és német nyelvjárásának hangtana). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rittersporn, Gábor Tamás (1972) Észrevételek a magyar líra induló nemzedékeinek valóságképéről a Tűztánctól az Elérhetetlen földig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rocskai, Jánosné (1972) Az orosz nyelv elöljárószóinak tanítása az általános iskola V - VIII. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Scheiling, Mária (1972) Az igekötők elválásának és elválhatatlanságának kérdései a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Éva (1972) Áprily Lajos és Bérczy Károly Anyegin-fordításainak sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Erzsébet (1972) Sidonius Apollinaris és kora (Tanulmányok és fordítások). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Staub, Viktor Grissa (1972) Bevezetés a szláv nyelvtudományba : (A kijelölt fejezetek vázlatos kivonata). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegfű, Imre (1972) Tanári továbbképzés (intenzív tanfolyam) záródolgozata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, János (1972) Egy fejezet Hódmezővásárhely történetéből 1526-1753. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Judit (1972) A "Nyugat" és a szomszédos népek irodalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szücs, Viktória (1972) Nagyvarsány története 1920-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőcs, Mihály (1972) Papp Dániel prózaírói munkássága - Társadalom és jellemábrázolás Papp Dániel prózájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárkány, Dr. Ernőné (1972) Az összetett szavak vizsgálata Nagy László Ég és Föld, Gyöngyszoknya és a Zöld Angyal című versei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Dr. Józsefné (1972) A birtoklás és összetartozás magyar és német kifejezésformáinak egybevető vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mária (1972) M. Porcius Cato pályafutása szónoklatai tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujfaludi, László (1972) Isaszeg és Dány községek urbéri perei, birtokviszonyainak kialakulása a XVIII. század végétől a XIX. század végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Várvölgyi, Éva (1972) Az ikes ragozás Arany János műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Weinper, Emil (1972) A szonettről általában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zorn, Antal (1972) A katolikus népoktatás helyzete a kalocsai érsekség területén a Visitatio Canonicák tükrében 1711-1806. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös, Tünde (1972) A novellaíró Pap Károly. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ü

Ürmössy, Ildikó (1972) A byroni hős. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 08:18:01 CET.