Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1985

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É
Number of items: 136.

Kaszó Ildikó (1985) Egyéni pályaelképzelés és társadalmi realitás (Pest megyei tapasztalatok alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

A

Abinéri Ottó (1985) A határőrök deviáns magatartásának főbb nevelésszociológiai sajátosságai és okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Angyal László (1985) A csehszlovákiai magyarok kitelepítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Miklós (1985) A hadseregszervezés általános problémái és a székely hadosztály (1918-19. november-március). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babits Józsefné Vörös Anikó (1985) A szociális otthon gondozottainak interperszonális kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajnóczi Sándor (1985) Lépes Bálint retorikája és stilisztikai megoldásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balatinácz Éva (1985) Luis Bunuel szürrealista ihletésű filmjei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Erika (1985) Jobbágymozgalmak Hódmezővásárhelyen a XVIII. század második felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Gyárfás (1985) Az énkép néhány sajátosságának tükröződése a 13-14 éves tanulók önjellemzéseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh István (1985) A földreform és a földigénylő bizottságok működése Bucsán (1945-1947). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Harkány Judit (1985) A hit és a kétely szerepe Sütő András dráma-tetralógiájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Mária (1985) A német egzisztencializmus egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Basch Éva (1985) A személytelen szerkezetek szintaxisa és szemantikája a mai francia nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beke Lászlóné Bakos Erzsébet (1985) Bethlen Gábor egyénisége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Márta (1985) A római katolikus egyház társadalom (állam) elmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkőné Bagoly Teréz (1985) A Nádasdyak gazdálkodása a XVI-XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benyhe Mária (1985) Szeged gazdasági és társadalmi viszonyai 1828-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berki Ágnes (1985) A sárospataki Rákóczi-könyvtár és annak 1658-60-ban készített töredék katalógusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biczó Ildikó (1985) Az etikai foglalkozások helye és szerepe a középiskolai kollégiumok nevelőmunkájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsi Istvánné (1985) Első éves, általános iskolai tanárjelöltek pályaválasztási indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán Éva (1985) A házasságfelbontás néhány jogi és etikai problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Péterné (1985) A családias nevelés kérdései a nevelőotthonban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bóra Zsolt (1985) A parlament szerepe a koalíciós korszak küzdelmeiben (1944. december - 1945. szeptember). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cserháti Márta (1985) Fáklyavivők. Finn irodalmi mozgalom a húszas években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia János (1985) Dr. Weil Emil orvos, Dombegyház nagyközség szülöttének, a magyar munkásmozgalom kiemelkedő harcosának életútja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka József (1985) Lukács György művelődéspolitikai tevékenysége 1919-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás István (1985) Funkcióváltozások a mai magyar családban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czifra Mária (1985) A 6-18 éves tanulók szabadidő tevékenysége problematikája alakulása a pedagógiai szakirodalom tükrében (1945-1980). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Deák Ágnes (1985) Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra (ideológiatörténeti elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Emri Emese (1985) Makó urbéri viszonyai (1771-1848). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas József (1985) A békére és nemzetközi megértésre nevelés az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Sándorné (1985) A fonematikus hallás preventív korrekciója a nagycsoportos óvodások körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Formanek Ferenc (1985) A társadalom és a család. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Zoltán (1985) A német mezőgazdasági fejlődés főbb kérdései 1871 és 1914 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

G. Vizi Márta (1985) Kiszombor régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Zsuzsanna (1985) A magyar beszédaktus-igék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grosch Andrásné (1985) A Tanácsköztársaság közoktatáspolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Katalin (1985) Szeged cívistársadalma a polgárfelvételek alapján 1740-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati Zoltánné (1985) A testnevelés és a sport fejlődése a szarvasi pedagógusképzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Klára (1985) Az értelmiség kultúraközvetítő szerepe a hatvanas évektől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Halászné Pozsár Mária (1985) Négyesy László verstani és irodalomtörténeti munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hamar Zita (1985) Juvan Seszlatov - a manysi költő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zoltán (1985) A somogyi munkások helyzete és életviszonya a két viláháború között a sajtó tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori Ferenc (1985) Románia nemzetiségi politikájának főbb magyar vonatkozású kérdései az antifasiszta fordulatot követő években (1944-1949). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ivacs István (1985) A szocialista tisztképzés története Magyarországon a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jancsik Imre (1985) "A művészet sorsfordulója" és Ambrus Zoltán Solus eris-e. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jordanova Mirella (1985) Gelléri Andor Endre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jónás János (1985) A választott pályával való azonosulás a szakmunkásképző iskolai osztályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kacz Ferenc (1985) Moldva történeti és földrajzi leírása a XVII-XVIII. század fordulóján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapus János (1985) Pedagógiai referenciarendszer létrehozása Kiskunfélegyházán (Esettanulmány). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona József (1985) Szelekció Mohács város általános iskoláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kató Sára (1985) Mártély község határának régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztfalvi István (1985) Urbanizáció napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Sándorné (1985) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos tantárgyakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kismartoni Péter (1985) A Mozambiki Népi Köztársaság története a gyarmatosítástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gabriella (1985) A képességek szerepe a gimnáziumi tanulók pályaválasztásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Csabai Valéria (1985) A békéscsabai Vásárhelyi Pál Ipari és Vízgazdálkodási Szakközépiskola története 1950-1984-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Hajling Katalin (1985) Egy XVII. századi erdélyi unitárius szerző kéziratban maradt műve (Árkosi Benedek: Az Hetbeli minden napokra irattatott... Imatsagos konyv ... es ...elmelkedesek). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kopp Miklósné Mazanec Ágnes (1985) Az ifjúság nyelvi kultúrája és annak pedagógiai "következményei". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovalcsik Andrea (1985) "A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái" című szakdolgozat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gábor (1985) Adalékok a Dreyfus-ügy Magyarországi visszhangjához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1985) Assisi Ferenc és Lev Nyikolajevics Tolsztoj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krajnyák László (1985) A felnőttoktatás múltja, helyzete és fejlődésének iránya Miskolcon az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Káldi Menyhért (1985) Tolna megyei német telepítések a XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajos Szilveszter (1985) A családi viszonyok deviáns jelenségeinek etikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukics Gyöngyi (1985) A gimnáziumi tanulók érdeklődésének néhány pszichológiai sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Madocsai Bea (1985) Az olasz alárendelő mondatok egyes típusainak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magasi András (1985) Kísérletek a magyar nemzeti eposz megteremtésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matyók Katalin (1985) A szocialista Jugoszlávia nemzetiségpolitikája és a vajdasági magyarság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Menyhart Lajos (1985) Magyarcsanád a szocialista fejlődés útján (1944-1970). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Lajosné (1985) Osztály és iskolaközösség alakítása, önkormányzat fejlesztése a Királyegyházi Körzeti Általános Iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Attiláné Iványosi-Szabó Gabriella (1985) A paraszti vagyon összetételének alakulása Kecskeméten 1650-1769 (A végrendeletek feldolgozása alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Májer Márta (1985) A trianoni béke és a magyar közvélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mányoki Zsolt (1985) A Római Katolikus Egyház tanítása a házasságról és családi kapcsolatokról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy András (1985) Szeged kereskedelme 1780-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katinka (1985) A könnyűipari műszaki értelmiség pedagógiai-szociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Magdolna (1985) A publicisztika szintakszisa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Mihály (1985) Antikommunizmus - az imperializmus ideológiája és politikája a konvergencia elmélet kritikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Márta (1985) Megváltástan a különböző vallásokban (A megváltástan specializálódása a történeti istenkinyilatkoztatás vallásaiban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Tibor (1985) A hátrányos helyzet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocskó Katalin (1985) A nő helyzete a történelmi változások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Mihályné (1985) A 6-10 éves tanulók világnézeti nevelésének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Onczay Zsoltné (1985) A textilipari szakmunkástanulók szocializációja és értékei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oroszné Szabó Erika (1985) A római katolikus egyház felfogása a házassági és családi kapcsolatokról a pápai enciklikák tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pappné Szabados Marianna (1985) A "hát" funkciója Wathay Ferenc énekes könyvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethő József (1985) A pedagógushivatásra előkészítés intézményi és környezeti-szociális feltételei a középfokú oktatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsonyiné Jámbrik Zsuzsanna (1985) Kiskunhalas Mezőváros népessége és gazdasági élete a török hódoltság után (1699-1745). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztiné Mészáros Éva (1985) A gyermekvezetők körében végzett felmérés tapasztalatai, a vezetői képességek fontosságáról és fejlődéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pécsváradi Antal (1985) A vajdasági magyarok helyzete a felszabadító háború végétől az 1960-as évek végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Póczos Tibor (1985) Szocializáció és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Ravasz László (1985) A Római Katolikus Egyház társadalom tanítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rendek Magdolna (1985) Kulturális élet a Petőfi Népében 1972-1982 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Rigóné Varga Éva (1985) Dusnok község története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozsnyai Jenőné (1985) A műelemzés gondjai az irodalomórákon a szakmunkások szakközépiskolájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruga Ilona (1985) A szlavofilek és K. Sz. Akszakov történetszemlélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Edit (1985) Az orvostanhallgatók pályaválasztási indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rák Éva (1985) Az alárendelő és mellérendelő összetett mondatok gyakoriságának vizsgálata Cikón, a bukovinai hadikfalvi székelyek nyelvjárásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Sándor (1985) Az egyház és az állam (Az ember felelőssége a mai világban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sebők Magdolna (1985) Egy vers világa. Kányádi Sándor: Halottak napja Bécsben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebőkné Józsa Mária (1985) Az úttörők közművelődési tevékenysége és annak fejlesztése Csongrád megyében (1976-1983). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Ferenc (1985) Juhász Gyula helyzetértékelése önarcképverseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Strumberger Ágnes (1985) Dobó István erdélyi vajdasága 1553-1556. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stábel Gabriella (1985) Az érdeklődés struktúrájának pszichológiai vizsgálata nyolcadik osztályos tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László (1985) Az osztályfőnöki nevelőmunka a felnőttoktatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (1985) A. Augustinus: A szabad akaratról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szebenyi Tivadar (1985) Az erkölcsi értékek mai problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szicsek Margit (1985) Gyermekkori öngyilkosságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szmolár Marianna (1985) Lelkiállapot-változások kifejezései a Bécsi- és a Müncheni-kódexben (Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékeink alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztojcsev Szvetoszlav (1985) Veijo Meri és a Manilakötél című regénye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szászné Pátkai Györgyi (1985) A tanító nevelési stílusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi István (1985) Politika és erkölcs viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széll Péter (1985) A bajai pedagógusok életmódjának jellemzői 1984-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáling Márta (1985) A gyermekvezetők kiválasztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Zsuzsanna (1985) Társ-motívum I. Bergman filmdrámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takáts Zsuzsanna (1985) L. Ny. Tolsztoj és a sztoikus filozófia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Andrásne (1985) Proletárdiktatúra a hírös városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Teleki Zsuzsanna (1985) A magyar filmművészet fellendülése a 60-as években. Különös tekintettel a Balázs Béla Stúdió jelentőségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tihor Lászlóné (1985) A népi demokratikus átalakulás Kecelen különös tekintettel a földreformra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Zsuzsanna (1985) Küzdelem a hivatalos magyar államnyelvért. Tolna vármegye jelentősége a nyelvharcban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Anikó (1985) A prózaritmus sajátságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Emma (1985) Osztrák hatások a századvég (1985-1905) magyar irodalmi sajtójának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1985) Adalékok a Békés megyei szlovákok anyanyelvi művelődéséhez (1919-1939). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1985) A filozófia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mózesné (1985) Az úttörőmozgalom története Szentes járásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Sándor (1985) Ungvárnémeti Tóth László költészete és a költészetről vallott nézetei (1816-os verseskötete és Pindaroszról írott értekezése alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1985) Gondolatok Kölcsey Ferenc Országgyűlési Naplójáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Uhrin Mária (1985) Az új tanterv szerepe az általános iskolai tanulók ábrázolási képességeinek fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ujfaluczki Judit (1985) Szarvas urbéri viszonyai 1772-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadkerty Róbert (1985) Possessio Csitár 1770-1771. évi urbáriumának összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy Tamás (1985) Az Ujgur Birodalom története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vég Jánosné (1985) Középiskolai KISZ vezetők munkájának értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Willand Zsuzsanna (1985) Morfológiai és szintaktikai vizsgálatok a magyar névmási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zimonyi György (1985) Közművelődésünk és közoktatáspolitikánk alakulásának elemző bemutatása, néhány folyóirat és hetilap idevonatkozó cikkeinek tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos Sándor (1985) Somlyó Zoltán pályakezdése (1908-1910). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsédenyi Magdolna (1985) Szeged társadalma 1720-1740 között az adóösszeírások alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Éliás János (1985) A választott pályával való azonosulás szakközépiskolai osztályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. november 13. 07:46:03 CET.