Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1976

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 173.

Andor Magdolna (1976) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Angeli Éva (1976) Az MSZMP művelődéspolitikája 1956 és 1962 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Annus Rózsa (1976) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagdi Lajos (1976) Adók és alapok a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajzáth Melinda (1976) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakró-Nagy Vera (1976) A testi sértés bűncselekményének néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla György (1976) A mezőgazdasági rendeltetésű földek kisajátítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Istvánné (1976) A garázdaság kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Bandi Andorné (1976) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barvich Iván (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek alapképzésének jogi szabályozása (Ezen keresztül pénzügyi rendszerük áttekintése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Becker András (1976) A fegyelmi eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Becsy Józsefné (1976) A családi jogállás rendezése gyámügyi eljárás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beke Zoltán (1976) Prostitúciós jellegű cselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beke Zsolt (1976) A büntető fellebbezési rendszer elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Tiborné (1976) Szabálysértési büntetések és intézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze János (1976) Szeged Megyei Városi Tanács gazdálkodásának megalapozottsága a bevételi szabályozók tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene István (1976) A termelőszövetkezeti tulajdon és vagyon kialakulása és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berecz Sándor (1976) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihary Béla (1976) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boda Ilona (1976) A népi ülnökök igazságszolgáltatásbeli részvételének elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borda Tibor (1976) Hitelezési rendszerünk néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borzi Miklós (1976) A sportigazgatás feladata, szervezete, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bottka Erzsébet (1976) Pszichológiai tényezők a bírói döntésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsóné Pravda Erzsébet (1976) Munkadíjazás a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brusznyiczky János (1976) Jogforrási rendszerünk fejlődése 1949-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bucsi László (1976) A tanúkihallgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buda Lászlóné (1976) A kármegosztás a bírósági gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánhídi Istvánné (1976) A testi sértés bűncselekményének elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bökfi Sándorné (1976) A közvélemény és a szocialista demokrácia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csele Judit (1976) A galeri bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Zsuzsa (1976) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darida János (1976) Öröklési illeték. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dienes Mária (1976) Az államszervezet és a politikai pártok egymáshoz való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobosy Márta (1976) A jóhiszemű eljárás érvényesülésének újabb biztosítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczky Károly (1976) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe hazánkban és egyes szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokosné Demeter Ágnes (1976) A legfelsőbb bíróság alkotmányos helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drozdik Cecília (1976) Devizajogszabályaink jogrendszerünkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóczy Mária (1976) A tudományszervezet fejlődése a fordulat évétől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Edelényi Judit (1976) A csökkent munkaképességű dolgozók rehabilitálásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Tamás (1976) A gazdasági bírság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdősi Ibolya (1976) Az újító jog gazdasági és jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erki Ilona (1976) A bírói szervezet fejlődése Magyarországon 1949-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eulszay Mária (1976) A szocialista államélet fejlesztésének időszerű kérdései az MSZMP XI. kongresszusának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gyula (1976) Felsőfokú oktatasi intézmények gazdálkodása, költségvetési kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Miklós (1976) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ficsór Gabriella (1976) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filipinyi Józsefné (1976) A kisajátítás kártalanításának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgács István (1976) A termelőszövetkezeti tag fegyelmi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földváry László (1976) Közművelődés - Politika - Jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Főző Lajos (1976) Munkamegosztás és koordináció az államszervezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garamvölgyi Tibor (1976) Állami gondozásbavétel jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazdig Mária (1976) A házastársi vagyonközösség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gosztolya Ferenc (1976) Analógia a jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grandpierre Erzsébet (1976) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gurka Zoltán (1976) A honvédelem jogi szabályozása a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricska András (1976) Elővásárlási jog a földügyi szakigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Gábor (1976) Lakásügyi igazgatás - különös tekintettel a tanácsi bérlakásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harányi Ágnes (1976) A hamis vád. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holmann László (1976) Alkoholizmus és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Andrea (1976) Fellebbviteli rendszerünk a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hubert Imre (1976) A személyhez fűződő információgyűjtés-, tárolás- és felhasználás jogi problémái a korszerű államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Zsolt (1976) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Imre György (1976) A szocialista vállalati adók és adójellegű kötelezettségek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalydy Zsuzsa (1976) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kara Dénes (1976) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Gyula (1976) Az államhatalmi ágak megosztásának és egyensúlyának elmélete a polgári jogtudományban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karácsonyi István (1976) Horváth Barna jogelmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kassai Lászlóné (1976) A munkaviszony jogellenes megszüntetése egy munkaügyi bíróság egy évi gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kastyják János (1976) Az erőszakos nemi közösülés bűncselekményének egyes viktimológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keller László (1976) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítás területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemenes László (1976) Az együttműködési kötelezettség egyes kérdései szocialista polgári jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis István (1976) Pazarló gazdálkodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisjuhász Gyula (1976) A prostituációs jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kliszek Antal (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek szervezetének és működésének jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Koltai Miklósné (1976) Az első fokú gyámügyi hatáskör, különös tekintettel az állami gondoskodásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koppány Csilla (1976) A jogszabályértelmezés és a jogismerés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korcsmáros Attila (1976) Kollektív szerződés alakulása a felszabadulás után és annak jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korcsmáros Attila (1976) Kollektív szerződés alakulása a felszabadulás után és annak jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1976) A szabálysértési eljárás, különös tekintettel az építésügyi szabálysértésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Adrienna (1976) A jogsegélyszolgálat bevezetése és gyakorlati tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács József (1976) Termelőszövetkezeti demokrácia jogi kérdései, különös tekintettel a bizottságokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kubász Gabriella (1976) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítás területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kulhanek Annamária (1976) A visszaesés a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kócsó József (1976) A jogügylet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köstner István (1976) A képviseleti demokrácia alakulása Magyarországon 1945. után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos Rozália (1976) A bírói függetlenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lazókné Petróczy Olga (1976) Visszahívás és összeférhetetlenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Albert (1976) A közös tanácsú községek igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lohr Ferencné (1976) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi Endre (1976) A községi tanács és szervei aktusainak törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Éva (1976) Az apaság a magyar családjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lékai Gusztávné (1976) A tanúvallomás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Sándor (1976) A vasút fuvarozói felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczi Jenő (1976) A védjegyjog időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M.Tóth Pál (1976) A közös tanácsú községek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Madarász Anna (1976) A személyi földtulajdon elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Erzsébet (1976) A megrendelő elállási joga a szállítási és vállalkozási szerződések körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Major Mária (1976) Egészségügyi igazgatás, különös tekintettel a gyógyító-megelőző szolgáltatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Masa István (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mesterházy Eleonóra (1976) A kötelesrész intézménye a Ptk. rendszrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meszlényi Mária (1976) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Sarolta (1976) A ruházati ipar és nagykereskedelem kapcsolata a szállítási szerződések tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Erika (1976) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsinai Éva (1976) A Btk. 15. paragrafus és a különös bűncselekmény, valamint kapcsolatuk a büntetőjog rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erika (1976) A Minisztertanács szerepének fejlődése - különös tekintettel az 1972. évi alkotmánymódosításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyiván Péter (1976) Az igazság megállapítása a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Elekszay Mária (1976) A szocialista államélet fejlesztésének időszerű kérdései az MSZMP XI. kongresszusának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemcsik Pál (1976) A forradalmi folyamat előrehaladása Borsodnádasdon (1944-1948) - A népi hatalom intézményrendszerének szerepe a demokratikus átalakulásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nikházy László (1976) A veszélyhelyzetek büntetőjogi szabályozása, különös tekintettel a közlekedési bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Ilona (1976) A házasság felbontása a Családjogi törvény módosítása előtt és után, különös tekintettel a közös kérelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nánási Éva (1976) A mezőgazdaság termelőerői és a termelési viszonyok változásai Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Olasz József (1976) Az emberölések, rablások és elkövetőik kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pallagi Pál (1976) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotás Klára (1976) A békés egymás mellett élés és a jogtudomány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Dezső (1976) Hatósági eljárás és feladatok a vasútigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Katalin (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Tamás (1976) A tulajdon sérelmére elkövetett szabálysértések elbírálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pesti Gábor (1976) A fiatalkorúak bűnözővé válása a galeri bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Ferenc (1976) A felelősségbiztosítási rendszerünk néhány időszerű kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér László (1976) A védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posvai István (1976) Korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pénzes Károly (1976) Sajtóhelyreigazítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rokolya József (1976) Az öröklési jog a reformkori Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rokolyáné Csányi Katalin (1976) A fellebbviteli jogorvoslati eljárások az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rontó Magdolna (1976) A Járási Hivatal szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Roth Imre (1976) Az üzemi baleset fogalma, társadalombiztosítási és munkaügyi következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész Erzsébet (1976) A munkaügyi bíráskodás szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebőné Magyar Júlia (1976) A magyar vadkereskedelem külkereskedelmi vonatkozásai, külön kiemelve az e körben jelentkező kollíziós problémákat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebőné Magyar Júlia (1976) A magyar vadkereskedelem külkereskedelmi vonatkozásai, külön kiemelve az e körben jelentkező kollíziós problémákat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon László (1976) A szocialista szervezetek építési-vállalkozási szerződéseivel kapcsolatos bírósági tapasztalatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Sarolta (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami törvenyességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyváriné Tóth Edit (1976) Az állami költségvetés végrehajtása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stefkó Katalin (1976) A termelőszövetkezeti társulások és gazdálkodásuk egyes problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stern Sándor (1976) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sutya Ildikó (1976) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabolcsi József (1976) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó András (1976) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Éva (1976) A fiatalkorúak által elkövetett erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata (Borsod megyében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Kornélia (1976) A szocialista törvényesség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas Judit (1976) Rokontartásról általában, a gyermektartás főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilicsány Piroska (1976) A termelőszövetkezeti elnök jog és hatásköre, felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi László (1976) A bíróságok gyakorlata a házassági bontóperekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szloboda János (1976) A miniszteri felelősség Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi Anna (1976) A kettős állampolgárság problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi Zoltán (1976) A bírói munka szociológiai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor László (1976) A tanúvallomás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Zsuzsanna (1976) A nagyközségek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi Gabriella (1976) Prostitúciós bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sóváry Katalin (1976) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata /Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tandari János (1976) A büntetési rendszer kérdései - különös tekintettel a szabadságvesztésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tanács Magdolna (1976) A Magyar Nemzeti Bank szervezete, működése, feladata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tari Ferencné (1976) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár Kornél (1976) Az üzemi demokrácia néhány jellemzője egy alföldi gyárban - A gazdasági vezetők érdekeltsége, személyes felelőssége a munkahelyi és üzemi demokrácia érvényesítésében és továbbfejlesztésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár Ágnes (1976) A tartási és életjáradéki szerződések jogi szabályozása és gyakorlati vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Teleki Ágnes (1976) Szakértői bizonyítás a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ternyák Ildikó (1976) Az összevont (különböző biztosítási fajtákat felölelő) lakossági biztosítási szerződések létrejöttének, hatálybalépésének és megszűnésének jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terényi László (1976) Szállítási szerződés megkötésével és megszegésével kapcsolatos egyes kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tompos Judit (1976) Bírósági meghagyás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turcsányi András (1976) Szakdolgozat a büntető eljárás tárgyköréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Téglás Péter (1976) Az ügyészség szerepének fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gyula (1976) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdései, különös tekintettel a rablásra és a szándékos súlyos testi sértésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Géza (1976) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vadász Károly (1976) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Mária (1976) A mulasztás és következményei a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Velcsov Katalin (1976) A fiatalok bűnözővé válásának egyes tényezői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veress Klára (1976) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veszprémi Irén (1976) A bűnsegély elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág István (1976) Gazdasági-, társadalmi-, politikai-, hatalmi viszonyok a fejlődő országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várady Jenő (1976) Az urbanizáció hatása Szabolcs-Szatmár megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várady Jenőné (1976) A tanácsok VB. egészségügyi osztályainak szociálpolitikai feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhalmi Károlyné (1976) A vállalati alapok képzése a gazdaságirányítás jelenlegi rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zoltán Erna (1976) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak csoportos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Őrlős Gábor (1976) Az urbanizáció és a bűnözés Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. április 22. 19:51:26 CEST.